วัดกลางบางแก้ว
อะ สัง วิ สุโล ปุ สะ พุภะ พุทธะ สังมิ อิสวา สุ
ประวัติพระครูสถิตบุญเขต
ประวัติพระครูสถิตบุญเขต
เจ้าอธิการบุญช่วย ฉายา อาทโร อายุ ๖๘  พรรษา ๔๘

วิทยฐานะ นักธรรมเอก

วัดกลางบางแก้ว ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วเจ้าคณะตำบลบางกระเบา
สถานะเดิม

ชื่อ บุญช่วย แย้มเกษร
เกิดวัน ๑ ฯ ๙ ปี เถาะ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒
บิดาชื่อ นายด่วน แย้มเกษร
มารดาชื่อ นางทองสุข แย้มเกษร
บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ ๔ ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อุปสมบท

วัน ๑ ฯ ๖ ค่ำ ปี กุน นที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๒
วัดกลางบางแก้ว ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ : พระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่เพิ่ม ปุญฺญวสโน)
พระกรรมวาจาจารย์ : พระธรรมธรมูล จนฺทโชโต
พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดบุญมี ชยปาโล

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๔๙๔ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง  ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกลางบางแก้ว

ความชำนาญการ ชำนาญนวกรรมการก่อสร้าง , เครื่องเสียงอีเล็คโทรนิค ป็นต้น
งานการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๘ ป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระเบา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๖ รูป สามเณร ๑ รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๗ รูป สามเณร  - รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๙ รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๒ รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด  ๑ คน อารามิกชน ๒  คน
พ.ศ.๒๕๔๙ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๓ รูป สามเณร ๑  รูป ศิษย์วัด ๑ คน อารามิกชน ๓ คน
มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น “ ตลอดปี ”
มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดพระปาติโมกข์) “ตลอดปี”
มีพระสวดปาติโมกข์ได้ ๑ รูป

ระเบียบหรือกติกาการปกครองวัด คือ
­พระภิกษุสามเณรต้องสนใจต่อการศึกษา
วันธรรมสวนะ พระภิกษุสามเณรต้องลงทำวัตรสวดมนต์ทุกรูป
การรับพระ อาคันตุกะ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
การออกนอกวัดต้องได้รับ อนุญาตจากเจ้าอาวาส
รักษามารยาทอันดีงามในการรับแขก ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อย
ต้องเอาใจใส่ในการศึกษาของ ศิษย์วัด และควบคุมความประพฤตให้เป็นไปด้วยดี
ต้องรักษาเสนาสนะ ให้สะอาด และช่วยงานตามสมควร
ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังถ้อยคำ กันตามลำดับ
มีระเบียบปกครองวัดเป็นไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมาย กฏมหาเถรสมาคม กติกาของวัด และช่วยพัฒนาวัดอยู่เสมอ
มีการจัดการศึกษาพระ ปริยัติธรรม
ในระยะ  ปีที่ผ่านมา “ไม่มี”  อธิกรณ์เกิดขึ้นในวัด
งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๗    เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามภาค  (อำเภอนครชัยศรี)
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ( นวกภูมิ )
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง วัดไร่ขิง
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดกลางบางแก้ว

มีนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดังต่อไปนี้พ.ศ. ๒๕๔๕

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้  - รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๗๕ คน สมัครสอบ ๗๕  คน สอบได้ ๒๑ สอบตก ๕๔ คน
มีนวกภูมิ ๘ รูป สมัครสอบ ๘ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๖

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๑ รูป สมัครสอบ ๑  รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ -  รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๗๒ คน สมัครสอบ ๖๔  คน สอบได้ ๒๖ คน สอบตก ๓๘ คน
มีนวกภูมิ - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป

พ.ศ. ๒๕๔๗

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี - รูป สมัครสอบ - รูป สอบได้ -  รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท  ๒ รูป สมัครสอบ  ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๗๒ คน สมัครสอบ ๖๙ คน สอบได้ ๑๖ คน สอบตก ๕๓ คน
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๑๖ คน สมัครสอบ ๑๖ คน สอบได้ ๑๓ คน สอบตก ๓ คน
มีนวกภูมิ ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ สอบตก - รูป

พ.ศ. ๒๕๔๘

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๒ รูป สมัครสอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป  สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๒๒ คน สมัครสอบ ๑๒๒ คน สอบได้ ๘๙ คน สอบตก ๓๓ คน
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๘ คน สมัครสอบ ๘ คน สอบได้ ๔ คน สอบตก ๔ คน
มีนวกภูมิ ๒ รูป สมัครสอบ ๒ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก - รูป

พ.ศ. ๒๕๔๙

มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๔ รูป สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ ๔ รูป  สอบตก - รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท ๑ รูป สมัครสอบ ๑  รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นเอก ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑  รูป สอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๙๑ คน สมัครสอบ ๑๙๑ คน สอบได้ ๗๕ ค สอบตก ๑๑๖ คน
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๕๔ คน สมัครสอบ ๕๔ คน สอบได้ ๒๐ คน สอบตก ๓๔ คน

มีวิธีการส่งเสริมการศึกษา
๑. จัดหาอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ หนังสือ เป็นต้น
๒. อบรมชี้แนวทางแห่งการศึกษา และคอยให้กำลังใจแก่นักเรียน
๓. จัดตั้งรางวัลนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่สอบไล่ได้
๔. จัดพระไปช่วยสอนธรรมศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
๕. อุปถัมภ์ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
๖. พิจารณาส่งพระภิกษุสามเณรที่มีการเรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย ไปศึกษาต่อยังสำนักอื่น ๆ ที่มีการศึกษาสูงขึ้นไป
๗. ให้การอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสามเณรไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยสงฆ์ ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย )
ตั้งทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี  ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
ตั้งทุนครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
เพิ่มทุนการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๖,๒๘๕ บาท ( หกพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี  วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
ลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๑,๐๒๕.๐๖ บาท ( หนึ่งพันยี่สิบห้าบาทหกสตางค์ )

พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๖๘๘.๕๑ บาท ( หกร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ )

พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท  หนึ่งพันบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชื่อบัญชี  วัดกลางบางแก้ว ( ทุนสงเคราะห์นักเรียน )
เลขที่บัญชี ๑๔๗ - ๓ - ๐๖๐๑๓ – ๑ ประเภท ฝากประจำ ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
ยอดเงินปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน ๑๔๓,๓๓๔.๐๗ บาท
( หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์ )
ตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ส่งมาด้วย

ตั้งทุนประเภทอื่น ๆ
พ.ศ.๒๕๔๙ ตั้งทุน / เพิ่มทุนมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี นครปฐม
ในนามวัดกลางบางแก้ว โดยเจ้าอธิการบุญช่วย อาทโร
ปัจจุบันมีเงินทุน ๓๐,๖๕๓.๐๐ บาท ( สามหมื่นหกร้อยห้าสิบสามบาท )
ตั้งทุน / เพิ่มทุนมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี นครปฐม
ในนามพระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว
ปัจจุบันมีเงินทุน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
ตามสำเนาบัญชีทุนมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี และสำเนานิธิปุญญนุโมทนาบัตรที่ส่งมาด้วย
รวมตั้งทุนเพิ่มทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๘๗.๐๗ บาท
( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์ )

การแจกทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๒๑ ทุน ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐  บาท ( หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )
ห้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๒๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
ป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๓๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน )
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๓ ทุน ทุนละ ๘๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๑๐๙ ทุน ทุนละ  ๕๐๐ บาท
ป็นจำนวนเงิน ๕๔,๕๐๐ บาท ( ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๘๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท ( สามพันสองร้อยบาทถ้วน )
ตามสำเนาบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ส่งมาด้วย
รวมแจกทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๒๔,๖๐๐ บาท
( หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน )

บริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕
บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )อุปถัมภ์ ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๓๕๑,๘๔๐.๖๒ บาท ( สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสบสองสตางค์ )
พ.ศ. ๒๕๔๖
บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๗
บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อค่าอาหารนักเรียนสอบธรรมในสนามหลวง ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๐๐ บาท ( เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน )อุปถัมภ์ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๘๒๓ บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาท )
พ.ศ. ๒๕๔๘
บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรมชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาท ( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๐๐ บาท ( สองพันสามร้อยบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อค่าอาหารนักเรียนสอบธรรมในสนามหลวง ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อให้ความอุปถัมภ์การตรวจข้อสอบธรรมสนามภาค ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ( สี่พันบาทถ้วน )อุปถัมภ์ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๕๗๓ บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท )
พ.ศ. ๒๕๔๙
บริจาคทรัพย์เพื่อทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)บริจาค ทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อสนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการอบรมนักธรรม ชั้นโท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )บริจาคทรัพย์เพื่อให้ความอุปถัมภ์การอบรม นักธรรมชั้นเอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์  อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท  สองพันบาทถ้วน )บริจาค ทรัพย์เพื่อค่าอาหารนักเรียนสอบธรรมในสนามหลวง ให้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๘๖ บาท ( แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท )อุปถัมภ์ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนเกณฑ์ วัดกลางบางแก้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๓๑๕ บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาท )
ตามสำเนาบัญชีรายการอุปถัมภ์ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ฯ
สำเนาเกียรติบัตรและอนุโมทนาบัตรที่ส่งมาด้วย

รวมบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๒๓๘,๘๗๙.๖๒ บาท
( หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์)

รวมการศึกษาสงเคราะห์เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๒,๔๖๖.๖๙ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)
การก่อสร้างภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๕
ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในสำนักงานเจ้าคณะตำบลและเลขานุการฯ เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๒๐ ตัว สำหรับใช้ในการเรียนและการประชุมสัมมนาทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๔๐๐ บาท ( ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๖
สร้าง เรือนรับรองพระสงฆ์ริมน้ำ หลัง ทรงไทยประยุกต์ ไม้ทั้งหลัง ขนาดกว้าง ๖.๗๐ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๖๘๒,๕๑๘ บาท ( หกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาท )
สร้างเรือนที่ พักสำหรับอุบาสิกา ข้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง พื้นเทคอนกรีตขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๘๔๙,๒๒๘ บาท ( แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาท )
ทำป้ายไฟเบอร์กลาส “ เชิญชวนชาวพุทธต้านภัยยาเสพติดด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล ๕ ” ขนาดกว้าง ๑.๕๕ เมตร ยาว ๒.๒๕ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท ( เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๗
สร้างซุ้มจระนำเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ๑ หลัง พื้นเทคอนกรีตขนาดกว้าง ๗.๑๐  เมตร  ยาว ๙.๕๐ เมตร  สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๔๘๑,๐๖๑ บาท ( สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาท )
ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน  ๑๐๐ ตัว สำหรับใช้ในการเรียนและการประชุมสัมมนาทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๕๐๐  บาท ( สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๘
สร้าง อุโบสถ  หลัง ขนา ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์พื้นเทคอนกรีต หลังคา ๓ ชั้น ลดขนาดกว้าง ๓๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๕,๒๔๓,๐๗๕ บาท  สามสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าบาท )
ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์  และเครื่องโทรสารสำหรับใช้ในสำนักงานเจ้าคณะตำบลและเลขานุการฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๓๐๐ บาท ( สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน )
สร้าง กุฏิสงฆ์ริมน้ำ ๑  หลัง ทรงไทยประยุกต์พื้นเทคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร  สิ้นค้าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๔๔,๑๑๔ บาท ( สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่บาท )

พ.ศ. ๒๕๔๙
สร้างโรง เก็บเรือโบราณ ๑ หลัง หลังคากระเบื้องทรงไทย  พื้นเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๔๓๒,๕๘๐ บาท ( สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน )

รวมการก่อสร้างภายในวัดทั้งสิ้น ๓๘,๒๓๔,๒๗๖ บาท
( สามสิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน )

งานปฏิสังขรณ์ภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๕
ปฏิสังขรณ์ ซ่อมหอบุญรังสฤษดิ์ “ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเก่า ” ไม้สักเรือนปั้นหยา ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ มตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )
ปรับปรุงบันไดศาลาการ เปรียญ ติดตั้งราวบันไดเสตนเลส จำนวน บันได สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )
บูรณะ ซ่อมแซมบันไดลงเขื่อนหน้าวัดกลางบางแก้ว คอนกรีต ขนาดกว้าง  เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๔,๓๐๐ บาท ( สามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๖
ปฏิสังขรณ์หอไตรเป็น ที่เก็บพระไตรปิฎกทรงไทยไม้สักทั้งหลัง ข้างฝาแกะลายเทพชุมนุม ขนาดกว้าง ๕.๕๐ มตร ยาว ๘.๖๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
ปรับปรุงสนามวัด บดอัด ลงหินคลุก ขนาดกว้าง  ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นหกพันบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๗
ปฏิสังขรณ์ซ่อม “หอพระ” ทรงไทยไม้สัก พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นที่เก็บพระพุทธรูป หนึ่งหลัง ขนาดกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐  เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๒๕๙,๘๑๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน )
ปฏิสังขรณ์ซ่อมกุฏิสงฆ์ ๓ หลัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
ปฏิสังขรณ์ ซ่อมกุฏิสงฆ์ และ ศาลาเล็กหน้าพิพิธภัณฑ์ ๒ หลัง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๒๘,๘๑๕ บาท ( สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิสังขรณ์ห้องอาบ น้ำ - ห้องสุขา พระภิกษุ ผนังด้านในและพื้นปุกระเบื้อ จำนวน ๑๐ ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร  ยาว ๑.๘๐ เมตรสิ้นค่าใช้จ่าย ๕๙,๗๓๓ บาท ( ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน )
ปฏิสังขรณ์ห้องสุขา – ห้องอาบน้ำสาธารณะ ชาย – หญิง ผนังด้านในและพื้นปุกระเบื้อง จำนวน ๑๙ ห้อง ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร  สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๑๘๙,๑๕๖ บาท

รวมการบูรณปฏิสังขรณ์ ๒,๕๒๙,๓๑๔ บาท
( สองล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสี่บาท )

รวมการสาธารณูปการเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๕๔,๐๙๐ บาท
( สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบบาท )
งานสาธารณสงค์เคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕
สร้างศาลาสนามเด็กเล่นในร่มให้โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว เสาเหล็กมุงแผ่นกันสาดโค้ง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ( สามแสนบาทถ้วน )ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตารายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐ บาท ( หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๐ บาท ( หนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน )ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐  บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๖  
ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนเงิน ๗๐๐ บาท ( เจ็ดร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๗
ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน  “ วัดช่วยวัด ” ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท ( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท  สองพันบาทถ้วน )ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท  หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐ บาท ( หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน )

พ.ศ. ๒๕๔๘
ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน “ วัดช่วยวัด ” ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท ( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )บริจาคทรัพย์เพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กและการแข่งกีฬาจตุรมิตรให้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐  บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๐ บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาท )ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาท )ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐  บาท ( สองพันบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๔๙
ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน “ วัดช่วยวัด ” ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท ( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบกองทุนพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอนครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )ส่งเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ตามรายการส่งเงินบำรุงของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐  บาท ( สองพันบาทถ้วน )อุปถัมภ์โรงครัวงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ คณะกรรมการและประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐  บาท ( สองพันบาทถ้วน )

(ตามสำเนาอนุโมทนาบัตร และสำเนาเกียรติบัตรที่ส่งมาด้วย)
รวมงานสาธารณสงเคราะห์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๕๑๐ บาท
(สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาท)
งานเผยแผ่
และการพัฒนาวัด
พระครูสถิตบุญเขต

เป็นประธาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนครชัยศรีมีการแสดงพระธรรมเทศนา ทำบุญใส่บาตร ทุกวันพระตลอดปีมีการทำบุญในวันมาฆบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คนมีการทำบุญในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คนมีการทำบุญในวันอาสาฬหบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คนมีการอบรมภิกษุสามเณร เป็นประจำทุกกึ่งเดือนมีการอบรมศีลธรรมและประเพณีวัฒนธรรมแก่ประชาชนทุกวันพระตลอดปีมีผู้มารักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ และมีการแสดงพระธรรมเทศนามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่ประชาชนและนักเรียนเป็นประจำมีการร่วมมือกับราชการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาจัดทำป้ายเชิญชวนชาวพุทธร่วมใจต้านภัยยาเสพติดด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล ๕

การพัฒนาวัด  คือ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เหมาะสมในบริเวณวัดชี้แนะให้ภิกษุสามเณรเห็นความสำคัญของสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัด ช่วยกันรักษาทำความสะอาดเป็นประจำทางราชการมีการรณรงค์และพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ทางวัดได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ เช่น ให้ความสะอาดในการใช้สถานที่ในวัด การยืมวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น
วัดกลางบางแก้วตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2019 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.